logo

קרן השתלמות - תוכנית חסכון לטווח בינוני. החיסכון בקרן ההשתלמות נובע משני מקורות:

א. קרן השתלמות לשכירים: העובד והמעביד מפרישים לקופה כספים עד לתקרה של 2.5% מהשכר בגין חלק העובד ועד לתקרה של 7.5% מהשכר בגין חלק המעביד, החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים מינימום וניתן לממשו פטור ממס, גם על הרווחים.

ב. קרן השתלמות לעצמאים: העמית מפריש כספים לקופה שבגינם הוא זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.


למה?

כי קרן השתלמות היא המכשיר הפיננסי היחידי במדינת ישראל, שלא משלמים בגינו מס על הרווחים.איך?

התאמת מסלול קרן ההשתלמות למטרת החוסך ומעקב צמוד יותר להתנהלות הכספית ביחד עם החוסך.מה?

בבתא השקעות דוגלים ביצירת רווח לחוסך. המכשיר הפיננסי היחידי במדינת ישראל שבו אנו יודעים לתת ביטוי ליכולות המקצועיות שלנו ולהניב רווחים פטורים ממס.