logo

למה?

כי זהו מכשיר לחיסכון ארוך טווח, ונקבע בפקודות מס הכנסה כי ניתן לקבל הטבות מס לחוסך העצמאי או לשכיר.איך?

לשכירים ההפרשה לתכנית מתבצעת ע"י העובד והמעביד, ותנאי משיכת הכספים משתנות בהתאם לתקופות שונות בהן הופקדו הכספים. העצמאי מפקיד מחשבונו הפרטי, זכאי להטבות מס ותנאי המשיכה לכספים הצבורים משתנים בהתאם לתקופות ההפקדות.מה?

אנחנו בבתא השקעות יודעים להציע מסלולי השקעה בהתאם לגובה הצבירה, גיל, תקופה והכי חשוב- מטרת החוסך.