• מילוי פרטים

 • פרטי הלקוח

 • שאלות אימות לביצוע מסלקה פנסיונית

 • הרשאה חד פעמית לסוכן לקבלת מידע (נספח א)

  מייפה הכח (הלקוח) :
 • מיופה הכוח סוכן ביטוח –

  שם: ברק אזרי, מספר רישיון 028581932

  אשר הינו סוכן ביטוח פנסיוני

  טלפון: 04-8582204 , מייל : info@beta-inv.co.il

 • אני מייפה את כוחו של הסוכן, או מי מטעמו, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותוכניות ביטוח, לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך.

  העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

  יפוי כח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כל שהוא נכון למועד מילוי ואישור הרשאה זו על ידי.

  הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום אישורה.

 • Should be Empty: